2024 Slingshot Phantasm Stabilizer 340 Turbo-Tail V1